Wstęp

Wstęp

Projekt : "MARFAN 2003" - Kompleksowa rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych w środowisku lokalnym

Phare 2001 - Program Rozwój Społeczeństwa Obywatelskiego

Stowarzyszenie Marfan Polska jest organizacją ogólnokrajową zajmującą się kompleksową opieką nad osobami niepełnosprawnymi. Celem działalności Stowarzyszenia jest pomoc rodzinie w maksymalnie pełnym usamodzielnieniu się chorego z mnogimi wadami wrodzonymi.

Proces marginalizacji społecznej i ekonomicznej osób niepełnosprawnych to główny problem, z jakim od lat stara się zmierzyć nasze Stowarzyszenie. W obecnym czasie coraz silniej zaznacza się zapotrzebowanie na kompleksowe usługi z zakresu doradztwa zawodowego i pośrednictwa pracy oraz dopasowanie programów doradczych do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej. Z doświadczenia wiemy, iż efektywna pomoc to połączenie wsparcia bezpośrednio udzielanego osobom niepełnosprawnym ze stymulowaniem lokalnego środowiska istytucjonalno - społecznego.

Dzięki współfinansowaniu otrzymanemu z Unii Europejskiej z Programu Phare 2001 Rozwój Społeczeństwa Obywatelskiego mamy możliwość wdrażania projektu: "MARFAN 2003" - Kompleksowa rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych w środowisku lokalnym .

Projekt skierowany jest do grup zawodowo związanych z doradztwem personalnym i pośrednictwem pracy dla osób niepełnosprawnych oraz do samych osób niepełnosprawnych pozostających na marginesie życia społecznego, ekonomicznego i politycznego.

Główne działania podejmowane w ramach projektu to:

•  organizacja zajęć warsztatowych poświęconych rehabilitacji zawodowej osób obarczonych schorzeniami genetycznie uwarunkowanymi (środowiska lokalne)

•  działalność miejscowego punktu konsultacyjno - informacyjnego

•  prezentacja publikacji doradczych na witrynie internetowej Stowarzyszenia

Zajęcia warsztatowe planujemy skierować do grup zawodowo związanych z doradztwem personalnym i pośrednictwem pracy dla osób niepełnosprawnych. Na tym etapie projekt zakłada aktywizację środowisk lokalnych poprzez zorganizowanie spotkań w 15 powiatach województwa pomorskiego (odbiorcy: Powiatowe Urzędy Pracy, Urzędy Miejskie, lokalne MOPS i GOPS, lokalne stowarzyszenia i organizacje działające dla osób niepełnosprawnych). Przewidywana liczba bezpośrednich odbiorców tej części projektu: około 300 osób, zaś odbiorców pośrednich: około 900 osób. Łącznie około 1200 os.

Działania polegające na indywidualnych konsultacjach informacyjnych, doradczych i edukacyjnych planujemy skierować bezpośrednio do osób niepełnosprawnych. Zakładamy, iż punkt konsultacyjno - informacyjny udzieli ok. 480 konsultacji zawodowych podczas trwania całego projektu. Uzupełnieniem działalności konsultacyjnej będą publikacje doradcze prezentowane na witrynie internetowej Stowarzyszenia skierowane do wszystkich zainteresowanych osób.

Zakładamy, iż efektem projektu będzie większe zrozumienie specyfiki problemów zawodowych osób niepełnosprawnych i wypracowanie lokalnych porozumień zmniejszających siłę barier instytucjonalnych i środowiskowych. Dodatkowo efektem równie ważnym będzie bezpośrednia pomoc osobom niepełnosprawnym i przełamanie ich wewnętrznych barier.

Niniejszy dokument został opublikowany dzięki pomocy finansowej Unii Europejskiej. Za treść tego dokumentu odpowiada Stowarzyszenie Marfan Polska, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają w żadnym razie oficjalnego stanowiska Unii Europejskiej.

◄  Google Translate  ||  Zmień wielkość tekstu na witrynie  ►

Facebook - Grupa Forum Marfan Polska