Umiejętności na stanowisku

Umiejętności na stanowisku pracy - plusy i minusy kandydata

Proces selekcji kandydatów na stanowisko pracy ma na celu wyłonienie osoby najbardziej pasującej do danego typu zadań, określonej kultury organizacyjnej przedsiębiorstwa czy wymagań samego pracodawcy. W ogłoszeniach rekrutacyjnych czytamy listy wymagań stawianych kandydatom. Wymagania te określają pożądane cechy, umiejętności. Należy jednak podkreślić to, że każda cecha ma swoje kontinuum, zaś każdy kandydat posiada swój własny poziom natężenia danej cechy czy umiejętności. Ważne jest dopasowanie.

I tak, dla przykładu: pracodawca poszukuje osoby łatwo nawiązującej kontakty, ale nienarzucającej się, taktownej, aktywnej i kiedy trzeba stonowanej, potrafiącej zainteresować klienta, a nie wystraszyć. Tego pragnie pracodawca i szuka kandydata posiadającego cechę najbliższą "ideałowi".

Przed każdą rozmową kwalifikacyjną warto przemyśleć, jakie natężenie danej cechy może być przydatne na danym stanowisku i czy nasz profil osobowości temu odpowiada. Kolejny przykład: łatwo nawiązujemy kontakty, potrafimy być aktywni, zarażać energią - zostajemy zatrudnieni jako akwizytor / przedstawiciel handlowy - jeśli potrafimy każdego dnia działać na najwyższych obrotach, wszystko gra - gorzej jeśli wypalamy się i męczymy już po miesiącu.

Poniżej prezentujemy najczęściej pojawiające się wymagania stawiane przyszłym pracownikom:

1. Łatwość w nawiązywaniu kontaktów - komunikatywność

Jest to umiejętność łatwego i aktywnego kontaktowania się z różnymi ludźmi, nowymi bądź już poznanymi. Współdziałania w zespole lub komunikowania się z klientami firmy. Wysoki poziom komunikatywności charakteryzuje osoby pełne optymizmu, entuzjastycznie nastawione do zleconych zadań. Osoby te chętnie pomagają innym i szybko nabywają sprawności zawodowych.

Jednak zbyt wysoki poziom ekstrawersji i komunikatywności przy niektórych zadaniach może rzutować negatywnie na kandydata. Osoba taka może być zbyt powierzchowna, szybko zmieniać swoje zdanie pod wpływem nacisku grupy. Chęć akceptacji ludzi może spowodować złą ocenę możliwości i umiejętności innych współpracowników.

2. Umiejętność koncentracji na szczegółach

Jest to zdolność do wykonywania zadań wymagających skupienia, dokładności, koncentracji na szczegółach np. różnorodne stanowiska w branży jubilerskiej. Przyszły kandydat powinien być zorganizowany, skrupulatny, odpowiedzialny i rzetelny.

3. Umiejętność działania w nowych sytuacjach

Od przyszłego kandydata wymaga się zdolności do samodzielnego działania, organizowania sobie zajęć i zadań, tak, aby osiągnąć założony w strategii firmy cel. Osoba powinna umieć pracować na własną rękę, bez wsparcia ze strony przełożonego bądź innych osób. Wymagana jest samodzielność i umiejętność podejmowania decyzji w sytuacjach nowych.

4. Zdolności twórcze - pomysłowość

Jest to umiejętność działania w sposób kreatywny, podejścia do problemów i zadań aktywnie, z pomysłem. Wysoka kreatywność może być pożądana na stanowiskach oferujących dużą swobodę działania, tam gdzie jest miejsce na własną inicjatywę.

5. Umiejętność przekonywania innych

Kandydat na dane stanowisko powinien umiejętnie wpływać na innych w celu przekazania i przekonania do własnych racji, poglądów. Wpływać poprzez właściwą argumentację, wytłumaczenie czy umieć "sprzedać" własne pomysły, idee. Przykładem stanowiska, gdzie pożądana jest wyżej wymieniona cech jest adwokat, sprzedawca.

6. Umiejętność wyrażania się w sposób jasny, rzeczowy

Poszukiwana osoba potrafi argumentować, wyrażać się jasno, na temat, potrafi przekonać innych do przekazywanych poglądów, opinii itp. np. rzecznik prasowy.

7. Zdolność do podejmowania trudnych decyzji

W procesie selekcji na niektóre stanowiska pracy od kandydata wymagane są specyficzne umiejętności. Niekiedy wykonywana praca wiązać się może z koniecznością podejmowania decyzji wywołujących opór czy to w załodze, zespole czy osobach zewnętrznych. Takie decyzje, niezwiązane z przepisami i odgórnymi wytycznymi, decyzje wymagające siły charakteru pojawiają się często na szczeblu dyrektorskim czy wyższym szczeblu menedżerskim.

8. Umiejętność wykonywania zadań powtarzalnych, cyklicznych - wytrwałość

Takie wymagania mogą pojawić się w związku z rekrutacją osób do obsługi linii produkcyjnej czy wykonywania zadań, gdzie potrzebne są rytm i opanowanie.
Dla przykładu: konstruktor, księgowy, programista - wykonują zadania wymagające wytrwałości, zadania powtarzające się, ale nieustannie absorbujące wysoki poziom energii i koncentracji.

9. Praca pod bezpośrednim nadzorem - postępowanie zgodnie z procedurami

Praca pod bezpośrednim nadzorem - postępowanie zgodnie z procedurami Umiejętność pracy pod bezpośrednim zwierzchnictwem przełożonego, wykonywanie obowiązków według ściśle określonych zasad i instrukcji wytyczonych odgórnie. Przyszły kandydat powinien odnaleźć się w warunkach kontroli jakości, licznych sprawozdań itp. Z kolei postępowanie zgodnie z procedurami wymaga od kandydata zdolności takiego zarządzania swoją pracą, by być zgodnym z obowiązującymi przepisami, regułami, kierunkami działania wytyczonymi przez firmę.

10. Umiejętność kierowania różnymi typami ludzi

Od kandydata wymaga się zdolności do przekazywania informacji, organizowania działań promocyjnych, wpływania na innych poprzez przekonywanie oraz motywowanie. Nie chodzi tu o wydawanie poleceń służbowych i manipulowanie podwładnymi. Przyszły pracownik powinien wspierać innych przy podejmowaniu decyzji, okazywać życzliwość i zainteresowanie, chwalić współpracowników i weryfikować realizację celów.

11. Umiejętność pokonywania przeszkód i trudności

Wymagana jest umiejętność aktywnego działania, mobilizacji w trudnych warunkach, w momencie konieczności negocjacji czy w obliczu konfrontacji. Czasem sytuacje 'twarzą w twarz' bywają silnie stresujące, a jednak trzeba wykazać się charakterem, zimną kalkulacją, nie popadać w panikę i roztrzęsienie. Warto również podkreślić wagę tej umiejętności w samym procesie realizacji postawionych sobie celów i wyznaczonych przez zespół czy przedsiębiorstwo zadań. Dotarcie do zakończenia zadania wymaga wielokrotnie uporu, konsekwencji w działaniu, a także mierzenia się z licznymi sytuacjami stresującymi, trudnymi bądź kryzysowymi.

12. Umiejętność radzenia sobie w obliczu zaskakujących sytuacji

Od kandydata wymaga się stałej gotowości do reagowania w sytuacjach nieprzewidzianych oraz zdolności do podejmowania szybkich decyzji.
Przykładem takiego stanowiska pracy jest: chirurg, dyrektor, szef marketingu.

13. Umiejętność motywowania i inspirowania innych

Praca na niektórych stanowiskach wymaga wywierania wpływu na innych, zarażania ich energią, entuzjazmem. Tam, gdzie wymagane jest wzbudzenie zaangażowania cecha ta może mieć ważne znaczenie. Jednakże niekiedy umiejętność inspirowania ludzi może mieć mniejsze znaczenie. Dla przykładu współpraca ze specjalistami, do których bardziej przemawia fachowa wiedza io rzeczowość, może wymagać od osoby zarządzającej zespołem lub współpracującej mniejszego poziomu motywowania.

14. Zdolność do strategicznego myślenia

Cecha ta sprawdzana jest przy rekrutacji osób na stanowiska kierownicze.
Zadania wykonywane na takich stanowiskach wymagają umiejętności wyznaczania przyszłościowych celów, kalkulacji ryzyka, analizy założeń do dalszych działań.

15. Cierpliwość i systematyczność w wykonywaniu z góry określonych zadań

Takie wymagania mogą pojawić się podczas rekrutacji osób na przykład na stano-
wisko kierowcy autobusu lub taksówkarza. Osoba taka każdego dnia wykonuje powtarzające się czynności, pokonuje takie same lub podobne trasy, ma prawie identyczny rozkład każdego dnia pracy. Zadania wykonywane są według wcześniej ustalonego rozkładu, harmonogramu i wymagają ścisłego, bezbłędnego wypełniania. Nie każda osoba jest w stanie realizować się poprzez tego typu pracę przez dłuższy czas.

16. Gotowość do pozostawania w tych samych strukturach przez wiele lat

Podobnie rzecz się ma w pracy urzędników, administratorów itp. Osoba musi wykonywać przez szereg lat te same lub podobne obowiązki. Może się rozwijać w ramach struktury poziomej, nabywać nowe kwalifikacje, zdolności, ale nie będzie piąć się w górę, możliwość awansowania jest ograniczona. Taka praca daje osobie poczucie bezpieczeństwa i wymaga od kandydata lojalności. Osoby często zmieniające przedsiębiorstwa, lubiące nowe wyzwania i zmieniające się otoczenie, współpracowników, będą zmęczone przy tego typu obowiązkach, stłamszone i przez to mało efektywne.

17. Mobilność lub chęć pracy w warunkach stacjonarnych

Mobilność to chęć i umiejętność przeprowadzania się w poszukiwaniu pracy, a także otwartość na podróżowanie w ramach obowiązków służbowych. Z kolei gotowość do pracy w warunkach stacjonarnych oznacza, iż pracodawca nie wymaga od kandydata przeprowadzania się w celu wykonywania obowiązków służbowych.

◄  Google Translate  ||  Zmień wielkość tekstu na witrynie  ►

Facebook - Grupa Forum Marfan Polska