Turnus rehabilitacyjny

Turnus rehabilitacyjny

W JAKI SPOSÓB WYJECHAĆ NA TURNUS REHABILITACYJNY ?

TURNUS REHABILITACYJNY

Jest zorganizowaną formą aktywnej rehabilitacji połączonej z aktywnym wypoczynkiem
Uczestnikami turnusu są osoby niepełnosprawne o zbliżonych potrzebach wynikających z wieku lub rodzaju niepełnosprawności, które
-    posiadają ważne orzeczenie,
-    nie są członkami kadry
-    nie są opiekunami innego uczestnika turnusu
Osoba niepełnosprawna może pojechać na turnus sama lub z opiekunem (wyraźne zalecenie uczestnictwa opiekuna musi być zawarte we wniosku lekarza)
Opiekunem osoby niepełnosprawnej może być osoba, która
-    nie jest członkiem kadry
-    nie jest osobą niepełnosprawną wymagającą opieki innych osób
-    ukończyła 18 lat lub
-    ukończyła 16 lat i jest wspólnie zamieszkującym członkiem rodziny osoby niepełnosprawnej

W JAKI SPOSÓB WYJECHAĆ NA TURNUS

Pobrać komplet druków do wypełnienia i wypełnić i złożyć w PCPR/MOPS/GOPS dokumenty:
-    Wniosek o przyznanie dofinansowania
-    Wniosek lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny
..... Uwaga !!! Informacji o stanie zdrowia (ważnej 3 miesiące) nie należy składać w   PCPR/MOPS/GOPS lecz zabrać ze sobą na turnus,
-    Kopię ważnego orzeczenia: o niepełnosprawności (osoby do 16 r.ż.), stopniu niepełnosprawności, KIZ o grupie inwalidzkiej, ZUS o niezdolności do pracy, KRUS o niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym (wydane przed 01.01.1998 r.) oryginał orzeczenia do wglądu !!!
-    Kopię legitymacji uczniowskiej lub studenckiej (osoby do 24 r.ż. uczące się i niepracujące) oryginał do wglądu !!!

PCPR/MOPS/GOPS ma 30 dni na rozpatrzenie złożonego kompletnego wniosku.
W ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia wniosku Wnioskodawca zostanie powiadomiony o sposobie jego rozpatrzenia.
Po otrzymaniu powiadomienia o dofinansowaniu Wnioskodawca ma obowiązek skontaktować się z PCPR/MOPS/GOPS (w terminie 30 dni od otrzymania powiadomienia, lecz nie później niż 21 dni przed dniem rozpoczęcia turnusu) i przekazać informację o terminie tumusu, organizatorze turnusu, ośrodku w którym odbędzie się turnus.

Organizatorem turnusu może być ośrodek rehabilitacyjny, fundacja, stowarzyszenie, biuro usług rehabilitacyjnych pod warunkiem, że posiada aktualny wpis do rejestru organizatorów turnusów
Ośrodek, w którym będzie odbywał się turnus musi posiadać aktualny wpis do rejestru ośrodków
Centralny Rejestr Organizatorów Turnusów Rehabilitacyjnych i Centralny Rejestr Ośrodków znajduje się /w Bazie prowadzonej od 15 marca 2006/ na stronie internetowej Ministerstwa Polityki Społecznej pod adresem internetowym: http://ebon.mps.gov.pl
Oferty organizatorów turnusów znajdują się także w PCPR/MOPS/GOPS (do wglądu).
Dofinansowanie do turnusu można dostać tylko raz na rok

KWOTY DOFINANSOWANIA
27 % przeciętnego wynagrodzenia osoby niepełnosprawne ze znacznym stopniem (l grupą inwalidzką, całkowicie niezdolne do pracy i niezdolne do samodzielnej egzystencji) do ukończenia 16 roku życia w wieku 16-24 lat uczące się i niepracujące (bez względu na stopień niepełnosprawności
25 % przeciętnego wynagrodzenia osoby niepełnosprawne z umiarkowanym stopniem (II grupą inwalidzką, całkowicie niezdolne do pracy)
23 % przeciętnego wynagrodzenia osoby niepełnosprawne z lekkim stopniem (III grupą inwalidzką, częściowo niezdolne do pracy)
18 % przeciętnego wynagrodzenia  opiekun osoby niepełnosprawnej  osoby niepełnosprawne zatrudnione w zakładach pracy chronionej (niezależnie od stopnia niepełnosprawności) 

Uwaga !!
w przypadku znacznego niedoboru środków w stosunku do istniejących potrzeb :
wysokość dofinansowania może być obniżona nie więcej niż 20 %

◄  Google Translate  ||  Zmień wielkość tekstu na witrynie  ►

Facebook - Grupa Forum Marfan Polska