Tętniaki aorty piersiowej

Tętniaki aorty piersiowej i rozwarstwienia aorty (TAAD)  uwarunkowane genetycznie.

Streszczenie - wstęp artykułu

Charakterystyka choroby

Główne objawy sercowo-naczyniowe ze strony tętniaków i rozwarstwienia aorty piersiowej (TAAD) to:
(1) poszerzenie aorty piersiowej wstępującej na poziomie zatok Valsalvy lub aorty wstępującej lub obu oraz
(2) rozwarstwienia aorty piersiowej wstępującej (Stanford typu A rozwarstwienia) lub aorty zstępującej (Stanford typ B).
Rzadko obserwuje się tętniaka aorty piersiowej zstępującej.
W przypadku braku chirurgicznej naprawy aorty wstępującej u chorych obserwuje się postępujące poszerzenie aorty prowadzące do jej ostrego rozwarstwienia.
Wiek chorych w momencie ujawnienia się choroby aorty jest bardzo zróżnicowany, podobnie jak w innych chorobach i incydentach naczyniowych związanych z aortą.

Diagnoza

TAAD diagnozuje się przy użyciu różnych technik obrazowania, takich jak echokardiografia serca, tomografia komputerowa (CT), rezonans magnetyczny (MRI) lub angiografia. Około 20% osób z TAAD ma krewnego pierwszego stopnia z chorobą aorty piersiowej. Rodzinne TAAD (FTAAD) rozpoznaje się na podstawie obecności rozszerzenia i/lub rozwarstwienia aorty piersiowej, braku cech klinicznych zespołu Marfana, zespołu Loeys-Dietz lub zespołu Ehlers-Danlosa oraz obecności dodatniego wywiadu rodzinnego w kierunku rodzinnego TAAD.  TGFBR2, TGFBR1 , MYH11, ACTA2,  MyLK, Smad3 oraz dwa loci na innych chromosomach AAT1 (FAA1) i AAT2 (TAAD1), są związane z rodzinnym TAAD.
Rzadko FTAAD może być również spowodowane przez mutację FBN1. Ponadto heterogenność locus jest oczywista: obecnie, tylko około 20% rodzinnych TAAD stanowią mutacje znanych genów. Molekularne badania genetyczne dla  TGFBR1, TGFBR2, ACTA2, MYH11, FBN1, MyLK  i Smad3 są dostępne klinicznie.

Leczenie objawów

Zaleca się leki, które zmniejszają stres hemodynamiczny w aorcie, takie jak beta-antagoniści receptorów adrenergicznych. Gdy tempo poszerzania się aorty wstępującej zbliża się do 0,5 cm na rok lub jej średnica wynosi od 4,2 do 5,0 cm (w zależności od podstawowej mutacji lub wywiadu rodzinnego), zaleca się fakultatywną naprawę aorty wstępującej, aby zapobiec zagrażającemu życiu rozwarstwieniu aorty lub jej pęknięciu. Wczesne profilaktyczne naprawy należy rozważyć u chorych z potwierdzonymi mutacjami  TGFBR2  i TGFBR1 i/lub u chorych z minimalnym poszerzeniem aorty i dodatnim wywiadem rodzinnym w kierunku rozwarstwienia aorty.

Monitorowanie pacjentów

Odpowiednie badania obrazowe (echokardiografia, CT lub MRI) powinny być wykonywane w regularnych odstępach czasu, aby monitorować stan zmienionej części aorty piersiowej. Obrazowanie dodatkowych chorób naczyniowych opiera się głównie na mutacjach genowych i/lub wywiadzie.

Czynniki/okoliczności, których należy unikać

Należy unikać: niekontrolowanego nadciśnienia tętniczego, palenia tytoniu, ćwiczeń izometrycznych, kulturystyki, treningów siłowych oraz sportów wyczynowych, które mogłyby prowadzić do poważnego urazu klatki piersiowej.

Krewni zagrożeni chorobą

Obrazowanie aorty zalecane jest krewnym pierwszego stopnia osób chorych z TAAD. Ze względu na fakt, że TAAD może wystąpić w różnym wieku, w przypadku krewnych w rodzinach z dziedziczonym lub rodzinnym TAAD uzasadnione jest obrazowanie aorty raz w roku lub co kilka. Jeśli znana jest mutacja odpowiedzialna za chorobę aorty, poradnictwo genetyczne oraz badania zagrożonych krewnych pierwszego stopnia zapewniają, że tylko krewni z rodzinną mutacją powinni podlegać obrazowaniu aorty.

Poradnictwo genetyczne

Rodzinna TAAD jest głównie dziedziczona w sposób autosomalny dominujący o zmiennej ekspresji i  niepełnej penetracji. Większość osób z rodzinnym TAAD ma rodzica dotkniętego chorobą. W przypadku dzieci rodzica dotkniętego chorobą prawdopodobieństwo odziedziczenia predyspozycji genetycznej do TAAD wynosi do 50%. Badania prenatalne dla kobiet w ciąży o podwyższonym ryzyku są możliwe, jeśli  w rodzinie znana jest chorobotwórcza mutacja.

Materiał źródlowy zawiera opis dot. genów :

ACTA2 - związany z tętniakami aorty piersiowej i rozwarstwienia aorty
FBN1 - związany z tętniakami aorty piersiowej i rozwarstwienia aorty
MYH11 - związany z tętniakami aorty piersiowej i rozwarstwienia aorty  
MyLK - związany z tętniakami aorty piersiowej i rozwarstwienia aorty
SMAD3 - podobne tętniaki aorty piersiowej i rozwarstwienia aorty,
TGFBR1 - podobne tętniaki aorty klatki piersiowej i rozwarstwienia aorty
TGFBR2 - podobne klatki piersiowej tętniaki aorty i rozwarstwienia aorty

Dianna M Milewicz, MD, PhD i Ellen Regalado, MS, CGC.
Opracowanie http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK1120/
Ostatnie zmiany 13.02.2003 r
Tłumaczenie  streszczenia / opracowano: 12.01.2012 r.

◄  Google Translate  ||  Zmień wielkość tekstu na witrynie  ►

Facebook - Grupa Forum Marfan Polska