Regulamin, struktura, wpisy do rejestru


Regulamin organizacyjny Stowarzyszenia Rodzin Chorych na Zespół Marfana
oraz Inne Zespoły Genetycznia Uwarunkowane "Pomóżmy Naszym Dzieciom"


1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: zwykłych, wspierających i honorowych.
2. Członkowie - za wyjątkiem członków honorowych - mają obowiązek regularnie opłacać składki.
3. Członkowie zwyczajni mają obowiązek regularnie brać udział w pracach Stowarzyszenia oraz uczestniczyć w jego spotkaniach nie rzadziej niż raz w roku.
4. Członkowie, którzy ze względu na termin lub inne okoliczności nie mogą uczestniczyć w spotkaniach, mają obowiązek uczestniczyć w pracach Stowarzyszenia w inny uzgodniony sposób.
5. W uzasadnionych przypadkach życiowych członek zwyczajny ma prawo do urlopu zwalniającego na uzgodniony okres z działalności w Stowarzyszeniu.
6. W pracach Stowarzyszenia oprócz członków zwyczajnych mogą brać udział sporadycznie członkowie wspierający oraz niezrzeszeni, zwani sympatykami - bez prawa głosu i występowania na zewnątrz w imieniu Stowarzyszenia.
7. Stowarzyszenie współpracuje z wolontariuszami. Uczestniczą oni w różnych działaniach, akcjach Stowarzyszenia, wymagających zaangażowania większej liczby osób.
8. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać, decyzją Zarządu, osoba, która jest dotknięta schorzeniami tkanki łącznej jak w Zespole Marfana lub członek rodziny, wypełni deklarację członkowską.
9. Zarząd Stowarzyszenia podejmuje decyzje zgodnie z konsensusem osiągniętym podczas planowych spotkań stowarzyszenia. Konsensus jest ustalany pomiędzy członkami zwyczajnymi wywiązującymi się ze wszystkich obowiązków względem stowarzyszenia.
10. Struktura organizacyjna stowarzyszenia jest pozioma i składa się z sekcji merytorycznych oraz funkcji technicznych.
11. Członek zwyczajny ma obowiązek pełnienia jednej z funkcji technicznych. Z obowiązku tego zwalnia pełnienie funkcji koordynatora jednej z sekcji merytorycznych.
12. Wysokość miesięcznej składki dla członków zwyczajnych wynosi 2 zł dla pracujących, uczący się i nie pracujący zwolnienie są z płacenia składek członkowskich.
13. Wysokość miesięcznej składki dla członków wspierających zależy od indywidualnej deklaracji.
14. Składki są przyjmowane za okres kwartalny lub wielokrotność, możliwy jest indywidualnie ustalany okres opłacania składek.
15. W uzasadnionych przypadkach zarząd Stowarzyszenia może okresowo zwolnić członka z obowiązku wpłacania składek lub zamienić na inną formę świadczenia.
16. Każdy członek Stowarzyszenia, terminowo wywiązujący się z obowiązków względem stowarzyszenia, może zaproponować sfinansowanie z zebranych składek wskazanego celu związanego z działalnością Stowarzyszenia. Brak sprzeciwu innego członka w ciągu 7 dniu od przesłania propozycji na listę internetową oznacza akceptację.
17. Członkowie nie wywiązujący się z obowiązku udziału w pracach Stowarzyszenia, bądź opłacania składek, po bezskutecznym upomnieniu będą skreślani przez Zarząd z listy członków, bądź po uzgodnieniu, przenoszeni na listę członków wspierających. Od decyzji Zarządu służy odwołanie do Zjazdu Stowarzyszenia.

28.07.1998 r.Struktura organizacyjna Stowarzyszenia

Struktura Stowarzyszenia


Zawiadomienie o wpisie do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych nr OR/22/07/18


◄  Google Translate  ||  Zmień wielkość tekstu na witrynie  ►

Facebook - Grupa Forum Marfan Polska