Instytucje

Instytucje w Polsce pomocne osobom chorym i niepełnosprawnym
 

Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych


Najważniejszą jego rolą jest reprezentowanie osób niepełnosprawnych i dbanie o ich interesy.To właśnie Pełnomocnik, po konsultacjach ze specjalistami m.in. z organizacji działających na rzecz osób niepełnosprawnych, a także po zebraniu indywidualnych opinii obywateli, przygotowuje projekty odpowiednich tzw. aktów normatywnych, czyli ustaw, uchwał, które regulują sprawy zatrudnienia, rehabilitacji czy warunków socjalnych osób niepełnosprawnych. To Pełnomocnik - jako przedstawiciel rządu - rozpoczyna wszelkiego rodzaju ogólnokrajowe działania, których celem jest ograniczenie skutków niepełnosprawności i barier utrudniających osobom niepełnosprawnym normalne funkcjonowanie w społeczeństwie. Zadaniem Pełnomocnika jest także wydawanie opinii o przepisach tworzonych przez inne instytucje publiczne, jeśli dokumenty te w jakikolwiek sposób poruszają kwestie związane z osobami niepełnosprawnymi.

Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych - w skrócie BON
Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych:
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa

Telefon: Centrala: 022 661 10 00
Telefon: Biuro Pełnomocnika: 22 461 60 00
Witryna internetowa: www.mps.gov.pl - z tej strony można wysłać list do Pełnomocnika
 

Biuro Pełnomocnika Rządu - BON

ul. Żurawia 4 A,
00- 503 Warszawa

Telefon: 22 461 60 00

DNI OTWARTE:

W każdy drugi wtorek miesiąca Pełnomocnik przyjmuje interesantów w siedzibie BON.

Zapisy na tzw. dzień otwarty trwają cały miesiąc poprzedzający ten dzień.
E-mailem: sekretariat.bon@mpips.gov.pl
 

Rzecznik Praw Obywatelskich

Stoi na straży wolności i praw człowieka i obywatela zapisanych w Konstytucji RP i innych aktach prawnych.

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa,
Telefon: 022 551 77 00
Faks: 022 827 64 53;
E-mail: rzecznik@rpo.gov.pl
Witryna internetowa: www.rpo.gov.pl
Przyjęcia interesantów: poniedziałek w godz.: 9.00-17.00, wtorek-piątek w godz.: 9.00-15.00
Telefon: 022 551 77 60 lub 0222 551 78 11
 

Pełnomocnik Terenowy we Wrocławiu (dla woj. dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego)

ul. Wierzbowa 5, 50-056 Wrocław
Telefon: 071 346 91 15
Faks: 071 343 43 25
Przyjęcia interesantów: poniedziałek, wtorek, czwartek w godz.: 9.00-15.00, środa w godz.: 10.00-17.00
 

Pełnomocnik Terenowy w Gdańsku (dla woj. zachodniopomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego)

ul. Chmielna 54/57, 80-748 Gdańsk
Telefon: 058 764 73 02
Faks: 058 764 73 03
Przyjęcia interesantów: poniedziałek w godz.: 10.00-17.00 wtorek, środa, czwartek w godz.: 9.00-15.00
 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON)

Instytucja ta została utworzona po to, aby zarządzać państwowymi pieniędzmi przeznaczonymi na rehabilitację zawodową i społeczną oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
al. Jana Pawła I113, 00-828 Warszawa
Telefon: Centrala: 022 505 55 00

Adresy oddziałów PFRON oraz szczegóły dotyczące prowadzonej działalności na stronie internetowej: www.pfron.org.pl

Infolinia: 0800 533 335
Czynna: poniedziałek-piątek w godz. 12.00-20.00 - połączenia tylko z telefonów stacjonarnych - bezpłatne

Telefoniczna Agencja Informacyjna PFRON:
E-mail: pfron@tai.pl
www.pfron.tai.pl - forma kontaktu systemem CHAT - po zalogowaniu na stronie Agencji połączenie z konsultantem PERON
 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS)

To instytucja, która zajmuje się gromadzeniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne obywateli oraz dystrybucją określonych świadczeń, w takich wysokościach i na takich zasadach, jakie ustali parlament i rząd.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS)
Centrala: ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa
Telefon: 022 623 30 00
Faks: 022 840 26 10

Adresy oddziałów i innych placówek terenowych ZUS, szczegóły dotyczące działalności instytucji, aktualne wysokości świadczeń, formularze, poradniki dostępne są na stronie internetowej: www.zus.pl
Elektroniczny Serwis Obsługi Klientów ZUS: - płatników składek i ubezpieczonych - www.e-inspektorat.pl

Infolinie:
Czynne: poniedziałek-piątek w godz.: 8.00-15.00 dostępne z telefonów TP S.A. - minuta: 0,49 zł brutto oraz z telefonów w sieci ORANGE - koszt uzależniony od indywidualnego planu taryfowego.

0801 410 410 - zasady przekazywania dokumentów ubezpieczeniowych do ZUS w formie elektronicznej; instalacja, konfiguracja programu "Płatnik", tworzenie zestawu dokumentów, wysyłanie dokumentów elektronicznych, odbiór potwierdzeń przesłania dokumentów do ZUS.

0801 400 400 - cel wysyłania i sposób weryfikacji danych w "Informacji o składkach na ubezpieczenie emerytalne zewidencjonowanych na indywidualnym koncie ubezpieczonego w ZUS"; wyjaśnianie przyczyn nieprawidłowości w ww. dokumencie - np. braku lub nieprawidłowej wysokości składek na ubezpieczenie emerytalne); sprawy związane z zadaniami realizowanymi przez ZUS w zakresie koordynacji systemów ubezpieczenia społecznego w krajach Unii Europejskiej; informacje o jednostkach terytorialnych ZUS.
 

Rzecznik Ubezpieczonych

Zadaniem Rzecznika Ubezpieczonych jest reprezentowanie interesów osób ubezpieczonych, ale - uwaga! - nie chodzi tu o ubezpieczenia społeczne! Nie możemy złożyć skargi do Rzecznika Ubezpieczonych, jeśli uznamy, że ZUS niesłusznie odebrał nam rentę lub nie chce przyznać zasiłku. Do Biura Rzecznika możemy się zgłosić, jeśli w jakikolwiek sposób zostaliśmy pokrzywdzeni podczas zawierania lub realizacji umów ubezpieczeniowych: na życie, majątkowych, mieszkań i domów, turystycznych, następstw nieszczęśliwych wypadków, komunikacyjnych - AC i OC.

Biuro Rzecznika Ubezpieczonych
Al. Jerozolimskie 44 - (dawny bud. Uniwersalu), 00-024 Warszawa
Telefony: 022 333 73 26, 333 73 27, 333 73 28
Faks: 022 333 73 29
Szczegółowe informacje o tym, jak powinien wyglądać dokument, w którym poszkodowany składa skargę, dostępne są na stronie: www.rzu.gov.pl
Bezpłatne porady w zakresie ubezpieczeń gospodarczych:
Czynne: poniedziałek-piątek w godz.: 10.00-15.00 i 17.00-19.00
Telefon: 022 333 73 28
 

Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ)

Głównym zadaniem NFZ jest zapewnienie ubezpieczonym obywatelom - bez względu na miejsce, gdzie przebywają i wysokość ich dochodów - dostępu do określonych świadczeń zdrowotnych. Lista świadczeń, które pokrywane są ze środków NFZ dostępna jest na www.nfz.gov.pl
Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ)

Centrala:
ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa,
Telefon: 022 572 60 00
Faks: 022 572 63 33
 

Rzecznik Praw Pacjenta

Głównym zadaniem Rzecznika jest kontrolowanie, czy prawa pacjenta są w naszym kraju przestrzegane przez NFZ, jego oddziały, a także przez placówki ochrony zdrowia świadczące usługi medyczne na podstawie umowy z NFZ, i podejmowanie działań, gdy są one naruszane.

Rzecznik Praw Pacjenta NFZ:
ul. Grójecka 186
02-390 Warszawa,
Telefon: 022 572 61 55
E-mail: rzecznikprawpacjenta@nfz.gov.pl

Uwaga! Każdy wojewódzki oddział NFZ ma dodatkowo własnego Rzecznika Praw Pacjenta - lista adresowa dostępna jest na stronie: www.nfz.gov.pl
 

Biuro Praw Pacjenta przy Ministrze Zdrowia

Biuro Praw Pacjenta przy Ministrze Zdrowia
ul. Długa 38/40
00-238 Warszawa
Telefon/Faks: 022 635 75 78
E-mail: sekretariat@bpp.waw.pl

Biuro czynne: poniedziałek-piątek w godz.: 8.15-16.15
Przyjmowanie pacjentów: poniedziałek-piątek w godz.: 9.00-16.00
Konsultacje prawnicze: poniedziałek-piątek w godz.: 9.00-15.00
Konsultanci medyczni Biura Praw Pacjenta: poniedziałek-czwartek w godz.: 15.30-19.30

◄  Google Translate  ||  Zmień wielkość tekstu na witrynie  ►

Facebook - Grupa Forum Marfan Polska