Doradztwo zawodowe

Doradztwo zawodowe

DORADZTWO ZAWODOWE W REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Wiek aktywności zawodowej jest najdłuższym okresem w życiu człowieka. Jest to czas umożliwiający realizację różnorodnych planów, zamierzeń czy pragnień. Chęć realizacji postawionych sobie celów zależy zarówno od wewnętrznej aktywności człowieka, jak i od warunków zewnętrznych, w których żyje i działa dana osoba. Szybkie zmiany polityczne i gospodarcze zachodzące w Polsce w przeciągu ostatnich lat wywarły niekorzystny wpływ na rynek pracy. Wzrost poziomu bezrobocia, zbyt skomplikowane przepisy prawa pracy, bierne nastawienie urzędników, to jedynie niektóre z barier utrudniających znalezienie pracy. Powyższe trudności w większym stopniu dotykają jednak osób niepełnosprawnych pomimo tego, że ich potrzeby związane z praca są w istocie takie same, jak innych ludzi. Praca nabiera dla tej grupy osób szczególnego znaczenia. Z jednej strony stanowi źródło utrzymania, niezależności, daje możliwość usamodzielnienia się i odciążenia bliskich osób będących opiekunami. Zaś z drugiej strony nadaje sens życiu, pomaga w rehabilitacji i dochodzeniu do zdrowia, daje szansę samorealizacji oraz integracji ze społeczeństwem.

Powyższe rozważania podkreślają istotną rolę aktywizacji osób niepełnosprawnych oraz konieczność rozwinięcia obszaru poradnictwa zawodowego dostosowanego do ich specyficznych potrzeb. Stąd też na rehabilitację zawodową osób niepełnosprawnych oprócz doradztwa zawodowego, składają się również elementy szkolenia, kształcenia, wyboru i adaptacji do stanowiska pracy.

Mając na uwadze złożoność omawianej problematyki oraz trudności stojące przed osobami poszukującymi pracy, Stowarzyszenie Marfan Polska wraz z zespołem specjalistów z zakresu doradztwa personalnego zachęca do zapoznania się z cyklem artykułów poświęconych: poszukiwaniu pracy, zaprezentowaniu własnej osoby w CV oraz podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

Aktywne poszukiwanie pracy

Poszukiwanie pracy to często długotrwały i żmudny proces, który zakończy się sukcesem jeśli kandydat będzie odpowiednio przygotowany. Przede wszystkim należy zastanowić się nad swoją przyszłą karierą zawodową, oczekiwaniami wobec stanowiska pracy, posiadanymi umiejętnościami i kwalifikacjami. Taką analizę można przeprowadzić samodzielnie lub udać się po poradę do agencji pośrednictwa pracy czy doradcy zawodowego, które to instytucje pomogą nam w przygotowaniu odpowiednich dokumentów (CV, list motywacyjny). Sposobów poszukiwania pracy jest wiele. Do tego celu mogą posłużyć nam:

ogłoszenia prasowe
wybierając tę formę poszukiwania pracy mamy do dyspozycji dwa możliwe sposoby postępowania: odpowiadamy na wszystkie ogłoszenia nie zawierające dyskwalifikujących nas wymagań lub odpowiadamy jedynie na starannie wybrane ogłoszenia, których treść wskazuje pracę najbardziej nam odpowiadającą; możemy korzystać z ogłoszeń zamieszczanych w prasie codziennej (Gazeta Wyborcza), tygodnikach i magazynach branżowych; odpowiadając na ogłoszenia prasowe warto wyeksponować te swoje kwalifikacje i doświadczenie, które mają specjalne znaczenie dla pracy na tym, a nie innym stanowisku; następnie koniecznie należy uzbroić się w cierpliwość oraz wytrwałość
urzędy pracy
zlokalizowane w większych miastach i powiatach, dla zarejestrowanych osób prowadzą warsztaty, na których można nauczyć się pisania CV i listu motywacyjnego, przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej, przejść testy psychologiczne pomagające w określeniu własnych predyspozycji zawodowych; z kolei absolwenci mogą ubiegać się o kursy dokształcające organizowane i finansowane przez urzędy; w urzędach istnieją również kluby pracy prowadzące zajęcia przygotowujące do rozmów z pracodawcą poprzez naukę pisania i składania ofert, autoprezentacji na rozmowie kwalifikacyjnej itp.
agencje doradztwa personalnego i biura pośrednictwa pracy
doradztwa personalne prowadzą nabór kandydatów głównie dla firm poszukujących określonych pracowników, dokumenty kandydata umieszczane są w bazie danych i w przypadku nadejścia odpowiedniej propozycji pracy agencja kontaktuje się z kandydatem, zaprasza na szczegółową rozmowę i ewentualne spotkanie z pracodawcą; biura tego typu prowadzą również pośrednictwo w zakresie prac czasowych czyli oferują zatrudnienie np. na dwa tygodnie w zastępstwie osoby pozostającej na urlopie; należy pamiętać, iż poszukiwanie pracy za pośrednictwem biur doradztwa jest bezpłatne, agencjom nie wolno pobierać żadnych opłat od kandydatów ubiegających się o pracę,
serwisy ogłoszeniowe w internecie
udostępniają ogłoszenia pracodawców poszukujących kandydatów z całego kraju, zamieszczają wiele porad dotyczących poszukiwania pracy, życia w środowisku pracy, porad związanych z przepisami prawnymi, umożliwiają przeszukiwanie bazy ogłoszeń według wielu kryteriów np. miejsca pracy, formy zatrudnienia, wielkości wynagrodzenia oraz wielu innych specyficznych cech
bezpośrednie zgłoszenia do firm
warto także rozesłać swoje dokumenty do firm aktualnie nie poszukujących pracowników, wyjaśniając motywację złożenia aplikacji, możliwości rozwoju zawodowego, adresujemy przesyłkę na dział personalny, firma zamieści nasze dane w bazie i jeśli pojawi się wolne stanowisko pracy nasze dokumenty na pewno zostaną wzięte pod uwagę w procesie rekrutacji
bezpośrednie kontakty osobiste
fakt poszukiwania pracy warto "ogłosić" w środowisku kolegów i bliskich osób, im więcej osób wie, że poszukujesz pracy, tym większe masz szanse na jej znalezienie,
Wiele jest prawdy w powiedzeniu, że żadna praca nie męczy tak jak jej poszukiwanie. Znalezienie interesującej nas pracy dającej zadowolenie, samorealizację to długa i ciężka droga poprzez przygnębienie, zwątpienie, upokorzenie. Jednakże nie należy upadać na duchu, należy wytrwale walczyć o swój sukces.

Pytania najczęściej pojawiające się podczas rozmowy kwalifikacyjnej

Gdyby miał(a) Pan(i) opisać swoją osobę w kilku słowach, co byłoby dla Pana(i) najistotniejsze ?
Jaki jest Pana(i) stosunek do innych ludzi i pracy w zespole?
Czy w grupie woli Pan(i) pełnić funkcje dominujące, kierownicze czy raczej wybiera Pan(i) funkcje wykonawcze ?
Jak znosi Pan(i) przedłużające się sytuacje stresujące, napięcie ?
Co lubi Pan(i) robić w wolnym czasie ?
Gdzie najchętniej zamieszkałby (zamieszkałaby) Pan(i): w dużym, średnim czy małym mieście ?
Jaki typ człowieka najbardziej Panu(i) odpowiada, a jaki najmniej?
Jak układała się Panu(i) współpraca z kolegami w poprzednim miejscu zatrudnienia?
Jakie zadania musiał(a) Pan(i) rozwiązywać z innymi pracownikami ?
Z jakich powodów powstawały trudności?
Jak układała się Panu(i) współpraca z przełożonymi?
Proszę wyobrazić sobie, że jest Pan(i) kierownikiem grupy opracowującej dany projekt, co jest dla Pana(i) najistotniejsze w procesie jego realizacji?
Co należało do Pana(i) zadań w firmie X?
Czy wymagania stawiane Panu(i) powodowały trudności?
Czy wykonywanie stałych prac oraz powtarzalnych zajęć sprawia Panu(i) kłopot?
Proszę określić w kilku słowach swoje podejście do wykonywania powierzonych zadań .Co Pana(i) zdaniem ma największy wpływ na jakość pracy?
Czy uważa się Pan(i) za człowieka dobrze zorganizowanego? Czy potrafi Pan(i) efektywnie wykorzystywać czas pracy i odpoczywać w czasie wolnym? Co najbardziej lubi Pan(i) robić w czasie wolnym?
Jak zachowuje się Pan(i) w obliczu trudności? Proszę w kilku słowach opisać swój stosunek do sytuacji problemowych, konfliktowych.
Jak radzi sobie Pan(i) w sytuacji poszukiwania nowego zatrudnienia?
W jakiej uczelni Pan(i) studiował(a), na jakim kierunku? Kiedy?
Jaki rodzaj szkoły średniej Pan(i) skończył(a)? Jakie zainteresowania miał Pan(i) na studiach, w szkole ? Czym interesuje się Pan(i) obecnie ?
Jakie inne kursy, szkolenia ukończył Pan(i)? Kiedy to było i gdzie? Dlaczego zainteresował(a) się Pan(i) właśnie tym rodzajem dokształcenia?
Gdzie pracował Pan(i) po skończeniu nauki?
W jakim stopniu praca zadowalała Pana(Panią)?
W jakim stopniu spełniły się Pana(i) oczekiwania związane ze stanowiskiem pracy i firmą?
Co sprawiło, że pragnie Pan(i) zmienić pracę?
Jakie zadania lub czynności chciałby (chciałaby) Pan(i) wykonywać?
Co robiłby (robiłaby) Pan(i) najchętniej, gdyby miał(a) Pan(i) możliwość wyboru zajęcia?
Co chciałby (chciałaby) Pan(i) osiągnąć w ciągu najbliższych 5 lat?
Co jest dla Pana(i) najważniejsze na nowym stanowisku pracy?
Ile chciałby (chciałaby) Pan(i) zarabiać na nowym stanowisku?
Jakie są Pana(i) oczekiwania względem nowego stanowiska pracy i nowego przełożonego?
Proszę wymienić co najmniej trzy stanowiska pracy, jakimi jest Pan(i) zainteresowany(a) oraz trzy, których nie chciałby (chciałaby) Pan(i) zajmować.
Proszę opisać idealną dla Pana(i) pracę.
Czy jest Pan(i) żonaty (zamężna)? Czy ma Pan(i) dzieci?
W jakim stopniu potrafi Pan(i) obsługiwać urządzenia biurowe? Jakie?
Jakie zna Pan(i) języki obce? Który w stopniu najlepszym?
Czy jest Pan(i) osobą dyspozycyjną czasowo?
Jaki jest Pana(i) stosunek do podróżowania, zmiany miejsca zamieszkania?

Twoje schody do sukcesu - aktywne zarządzanie samorozwojem

Odnalezienie się we współczesnych realiach rynku pracy wymaga od nas nie tylko umiejętności stworzenia własnych dokumentów aplikacyjnych: CV i listu motywacyjnego, nie tylko sprawnego przejścia etapów rozmowy kwalifikacyjnej czy zadumy nad dopasowaniem swoich kwalifikacji do wymagań stanowiska. Dziś człowiek musi potrafić więcej! Wspaniale się prezentować, być mobilnym, elastycznym, elokwentnym, przebojowym, umieć się sprzedać, znać "kruczki" rozmów kwalifikacyjnych i dalej... być w pełni dyspozycyjnym, odpornym na stres, nastawionym optymistycznie, znać wiele programów komputerowych, posługiwać się obcymi językami, sprawnie obsługiwać urządzenia biurowe, samochód... uff, ale gdzież tam! To nie wszystko moi mili! Wymagania mnożą się, zapas sił maleje, a doba nieubłaganie się kurczy. Pozostaje pytanie: Jak i jaką znaleźć pracę? Oczywiście najlepiej zgodnie z poniższą sentencją:

" Spróbuj odkryć coś, co lubisz robić i znajdź kogoś , kto ci za to zapłaci "

Proste i trudne zarazem. Powstaje pytanie czy potrafisz jednoznacznie określić co lubisz robić, co cię interesuje, w czym jesteś dobry, w czym będziesz się spełniał, czy znasz siebie, czy siebie lubisz, co cię wkurza, co porywa do lotu. Pytanie o sens istnienia? Nie to na razie zbyt głęboko... Spytaj o swój sens. Stwórz własną ścieżkę samorozwoju.
Aktywne zarządzanie samorozwojem - brzmi trochę pompatycznie, ale nie zrażaj się. O co chodzi? Generalnie chodzi o to, że jesteś ważny dla samego siebie, jesteś swoim własnym kumplem i często denerwuje cię wpływ, nacisk wywierany przez innych ludzi na twoje życie. Denerwuje cię brak kontroli i co za tym idzie brak satysfakcji. Zarządzanie samorozwojem otwiera przed tobą nową ścieżkę poznania tego jaki jesteś, w jakim punkcie życia się obecnie znajdujesz, a gdzie chciałbyś być oraz tego jak dokonasz zmian. Praca nad własnym rozwojem to duży dodatkowy wysiłek, to ciągłe eksperymentowanie z zachowaniami, rolami wobec których często czujesz opór. Przykładowo: za żadne skarby świata nie zostałbyś akwizytorem, albo to: nienawidzisz publicznych wystąpień itp. Niby to wiesz, ale w zasadzie nigdy nie próbowałeś. I właśnie w procesie zarządzania samorozwojem wymagasz od siebie spróbowania nowej roli. Na przykład wychodzisz przed grupę i opowiadasz dowcip, albo zaczepiasz ludzi na ulicy prosząc o wypełnienie ankiety. Stawiasz małe kroczki, bo nie stałeś się nagle ani akwizytorem, ani prelegentem na konferencji. Próbujesz sił, eksperymentujesz, poznajesz siebie i rozwijasz w sobie coś nowego. Jeśli nie czułeś się dobrze w żadnej z ról, eksperyment trwa dalej, a może odkryłeś jednak coś nowego, że w zasadzie jak przełamiesz napad tremy, to stajesz się rozluźniony, zabawny, przemawiasz do grupy i nogi wcale nie drżą.
W aktywnym zarządzaniu samorozwojem stawiasz przed sobą kilka etapów do przejścia. Pierwszy etap to pogłębienie wiedzy na swój temat, zwiększenie samoświadomości, poznanie własnych zalet, wad, umiejętności, mocnych i słabych stron. Tu liczy się umiejętność oceny samego siebie, a także zebranie informacji zwrotnych o tym, jak postrzegają cię inne osoby. Drugi etap to przemyślenie w jaki sposób obecnie wykorzystujesz posiadane cechy, kwalifikacje, zainteresowania, co robisz, czy odpowiada tobie obecna praca, zajęcie. Kolejny etap to prosta odpowiedź na pytanie dokąd zmierzasz, jakie masz plany, jakie zawody, stanowiska pracy bierzesz pod uwagę poszukując zajęcia. Jest to moment postawienia sobie różnorodnych celów. Dopiero w następnym etapie konkretyzujesz swoje pomysły tworząc plan działania. Ustalasz kolejność zadań do zrealizowania, nadajesz im pewne ramy czasowe i realizujesz.
 Przejście wszystkich wyżej wymienionych etapów stanie się drogą do sukcesu pod jednym ważnym warunkiem. Musisz znaleźć w sobie energię i siłę do przekraczania własnych granic, energię do drążenia, dociekania i wielką wewnętrzną motywację do realizowania postawionych celów.


Agnieszka Małecka
Specjalista psycholog, konsultant Stowarzyszenia Marfan Polska, doktorantka Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Poznaniu

◄  Google Translate  ||  Zmień wielkość tekstu na witrynie  ►

Facebook - Grupa Forum Marfan Polska