Dofinansowanie do...

Dofinansowanie do... 

W JAKI SPOSÓB OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE NA...

 ... LIKWIDACJĘ BARIER

Wypełnić wniosek sprecyzować swoje potrzeby odpo­wiednio do potrzeb wynikających z niepełnosprawności w zakresie likwidacji barier
Złożyć w Referacie następujące dokumenty:
. wniosek o przyznanie dofinan­sowania zawierający określenie kosztów planowanego przedsięwzięcia
. kopia orzeczenia o niepełnosprawności (oryginał do wglądu)

Bardzo ważne !!!
Zakup materiałów, sprzętów oraz prace dostosowawcze należy rozpocząć po podpisaniu umowy

WNIOSKI O DOFINANSOWANIE LI­KWIDACJI BARIER ARCHITEKTONICZNYCH, TECHNICZNYCH l W KOMUNIKOWANIU SIĘ MOŻNA SKŁADAĆ W KAŻDYM CZASIE

BARIERY ARCHITEKTONICZNE
wszelkie utrudnienia występujące w budynku i jego najbliższej okolicy, które ze względu na rozwiązania techniczne, konstrukcyjne lub warunki użytkowania  uniemożliwiają lub utrudniają swobodę ruchu osobom niepełnosprawnym. .

BARIERY TECHNICZNE
bariery utrudniające lub uniemożliwiające osobie niepełnosprawnej funkcjonowanie społeczne. Wynikają z braku zastosowania  odpowiednich do rodzaju niepełnosprawności dóbr materialnych (przedmiotów, urządzeń).

BARIERY W KOMUNIKOWANIU SIĘ
ograniczenia uniemożliwiające lub utrudniające osobie niepełnosprawnej swobodne porozumiewanie się i/lub przekazywanie informacji.

KWOTY DOFINANSOWANIA - do 80% kosztów przedsięwzięcia,
. nie więcej niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia

ELEMENTY WPŁYWAJĄCE NA ROZPATRZENIE WNIOSKU
.   możliwość zwiększenia samodzielno­ści życiowej osoby niepełnosprawnej,
.   poprawa warunków pracy i nauki
.   poprawa jakości społecznego funkcjonowania

WARUNKI OTRZYMANIA DOFINANSOWANIA
.   przy barierach architektonicznych własność nieruchomości lub użytkowa nie wieczyste nieruchomości albo zgoda właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego ,
.   brak zaległości wobec PFRON,
.   wcześniej zawarta umowa z PFRON nie została rozwiązana z przyczyn leżących po stronie wnioskodawcy,
.   wniosek nie dotyczy dofinansowania kosztów poniesionych przed przyznaniem środków i zawarciem umowy
.   wniosek nie dotyczy celu, na które przyznano środki PFRON w ciągu ostatnich trzech lat

PROCEDURY ROZPATRYWANIA WNIOSKU:
.  złożenie dokumentów
- wniosek o dofinansowanie,
- kopia orzeczenia - oryginał do wglądu
.  sprawdzenie pod względem formalnym - informacja do wnioskodawcy o uchybieniach i konieczności ich usunięcia w terminie 30 dni
.  posiedzenie komisji rozpatrującej wnioski
.  informacja do wnioskodawcy o sposobie rozpatrzenia wniosku
.  uzupełnienie wniosku, sporządzenie kosztorysu,
.  zawarcie umowy
.  wybór wykonawcy i realizacja umowy
.  rozliczenie wykonania umowy:
- przedstawienie prawidłowych rachunków dotyczących kwot dofinansowania i udziału własnego
- przekazanie dofinansowania

... ZAOPATRZENIA W PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE LUB ŚRODKI POMOCNICZE

. dokonać zakupu (dofinansowane mogą być tylko przedmioty, które zostały zaakceptowane i współfinansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia)
. pobrać od sprzedawcy prawidłowo wypełnioną fakturę potwierdzającą zakup
. wypełnić  odpowiedni  wniosek (do pobrania w PCPR/MOPS/GOPS)
. złożyć w PCPR/MOPS/GOPS wypełniony wniosek, oryginał faktury i kopię orzeczenia o niepełnosprawności (oryginał do wglądu).

KRYTERIUM DOCHODOWE
Średni miesięczny dochód w rodzinie nie może przekraczać kwoty:
. 50% przeciętnego wynagrodzenia ogłaszanego przez Prezesa GUS, na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,
. 65% przeciętnego wynagrodzenia ogłaszanego przez Prezesa GUS w przypadku osoby samotnej

WNIOSKI O DOFINANSOWANIE ZAOPATRZENIA W PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE l ŚRODKI POMOCNICZE MOŻNA SKŁADAĆ W KAŻDYM CZASIE

PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE ORAZ ŚRODKI POMOCNICZE
to każdy wyrób, narzędzie czy urządzenie techniczne używane przez osobę niepełnosprawną, specjalnie produkowane lub ogólnie dostępne, zapobiegające, kompensujące, łagodzące lub eliminujące uszkodzenie, niesprawność lub upośledzenie
Procedura ubiegania się o przyznawanie oraz dofinansowanie przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych
1. Wizyta u lekarza rodzinnego, od którego uzyskuje się skierowanie do lekarza specjalisty
2. Wizyta u lekarza specjalisty, który wypisze kartę zaopatrzenia ortopedycznego,
3. Wysłanie karty zaopatrzenia ortope dycznego do Oddziału Wojewódzkie go Narodowego Funduszu Zdrowia w Słupsku ul. Poniatowskiego 4, aby uzyskać pozwolenie na zakup oraz limit finansowy NFZ,
4. Zakup sprzętu (opłata kwoty udziału własnego, otrzymanie prawidłowo wy pełnionej faktury),
5. Pozyskanie dofinansowania z PFRON na zakupiony przedmiot ortopedyczny lub środek pomocniczy wg procedury i na warunkach opisanych dalej.

NIEZBĘDNE DOKUMENTY
. oryginał faktury potwierdzającej zakup i określającej kwotę opłacana w ramach ubezpieczenia zdrowotnego oraz kwotę udziału własnego
. wniosek o przyznanie dofinansowania ze środków PFRON zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
. kopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności PZON lub kopia wypisu orzeczenia o niezdolności do pracy lub o zaliczeniu do grupy inwalidzkiej ZUS albo kopia orzeczenia o niepełnosprawności dziecka w wieku do ukończenia 16 roku życia oryginał do wglądu
Uwaga ważne !!! Dofinansowane mogą być tylko przedmioty, które zostały zaakceptowane i dofinansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia

... ZAOPATRZENIA W SPRZĘT REHABILITACYJNY PRZYZNAWANY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM

1- Wypełnić odpowiedni wniosek
2- Określić rodzaj wnioskowanego sprzętu rehabilitacyjnego
3- Złożyć w PCPR/MOPS/GOPS  następujące dokumenty
. wniosek zawierający określenie celu i wysokości wnioskowanego dofinansowania, przewidywany koszt realizacji wniosku oraz oświadczenie o wysokości dochodów
. kopia orzeczenia o niepełnosprawności (oryginał do wglądu)
. zaświadczenie lekarskie o konieczności stosowania wnioskowanego sprzętu

WNIOSKI O DOFINANSOWANIE ZAOPATRZENIA W SPRZĘT REHABILITACYJNY MOŻNA SKŁADAĆ W KAŻDYM CZASIE

SPRZĘT REHABILITACYJNY
to sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć rehabilitacyjnych mających za zadanie osiągnięcie przy aktywnym uczestnictwie osoby niepełnosprawnej możliwie najwyższego poziomu jej funkcjonowania, jakości życia i integracji społecznej
Do sprzętu rehabilitacyjnego nie zalicza się:
. określonych listą Ministra Zdrowia
- przedmiotów ortopedycznych
- środków pomocniczych
. sprzętu do diagnostyki medycznej np.:
- glukometry,
- ciśnieniomierze,
- aparaty do tlenoterapii,
- aparaty do monitorowania oddechu
. leczniczych środków technicznych
. sprzętu o charakterze relaksacyjnym

ABY UBIEGAĆ SIĘ O DOFINANSOWANIE ZAOPATRZENIA W SPRZĘT REHABILITACYJNY NALEŻY SPEŁNIAĆ KRYTERIUM DOCHODOWE

KRYTERIUM DOCHODOWE
Średni miesięczny dochód w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, pomniejszony o określone rozporządzeniem kwoty, podzielony przez liczbę osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za rok podatkowy poprzedzający rok, w którym składany jest wniosek nie  może przekraczać kwoty:
. 50%  przeciętnego wynagrodzenia ogłaszanego przez Prezesa GUS, na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,
. 65%  przeciętnego wynagrodzenia ogłaszanego przez Prezesa GUS w przypadku osoby samotnej

PRZECIĘTNE WYNAGRODZENIE
to przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw Komunikatu Prezesa GUS w sprawie przeciętnego wynagrodzenia
Wnioski są rozpatrywane indywidualnie stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności z uwzględnieniem m.in.:
1. możliwości korzystania z wnioskowanego sprzętu poza domem
2. wpływu realizacji wniosku na poprawę sprawności  psychofizycznej  osoby niepełnosprawnej  oraz jakości  jej społecznego funkcjonowania
Podstawę dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny stanowi umowa zawarta z osobą niepełnosprawną lub jej przedstawicielem ustawowym.
WAŻNE !!!
Zakupu sprzętu rehabilitacyjnego należy dokonać po podpisaniu umowy

KWOTY DOFINANSOWANIA ZAOPATRZENIA W SPRZĘT REHABILITACYJNY
. do 60% kosztów tego sprzętu
. nie więcej jednak niż do wysokości pięciokrotnego  przeciętnego wynagrodzenia

◄  Google Translate  ||  Zmień wielkość tekstu na witrynie  ►

Facebook - Grupa Forum Marfan Polska